7230. - Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον τοϋ έτους 1857. Έν Βενετία έκ τοϋ έλλην. τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Εις 1601', σ. 78 + 32. Τό δεύτερον μέρος ίταλιστί. 'Από της σ. 45: Ποικίλα. Χρονολογική τά- ξις πολέμου Κριμαίας (σ. 46-48), Χάττι Χουιιαγιούν τής 6/18 Φεβρ. 1856. ίσ. 49-71), π ρ'ι Βενε- τίας (σ. 73 - S).

Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον