7229.-Ή ΚΕ' Μαρτίου 1857. Και ή Εύχαρίστησις τοϋ Ζήση Σωτηρίου Έπι τοΰ Όλΰμπου 1857. Εις 8°ν, σ. 18. 'Υπογράφει: Ζήατ,ς Siotijpioo. IEEE—. *
Ζήση Σωτηρίου

Η ΚΕ' Μαρτίου 1857

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ΚΕ' Μαρτίου 1857