7227. - Ή Εΰμορφη Βοσκοπούλα Ποίημα Νικολαου Δριμυτικοΰ τοϋ Κρη- τός Έκδοσις δευτέρα. Δαπάνη Κ. Ρωσσολίμου. Έν Ζάκυνθο), Τυπογραφεΐον ό «Ζά- κυνθος», Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1857. Εις ΐ6ον, α. HI. ΕΒΕ. Ν. Φ. 4Ι20Χ. *
Νικολαου Δριμυτικοΰ τοϋ Κρη-τός

Η Εύμορφη Βοσκοπούλα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Εύμορφη Βοσκοπούλα