7226.- Ή επιστροφή εκ τής Ελλάδος εις Ζάκυνθον τοϋ εΰγενοϋς κυρίου κόμητος Διονυσίου Μεσσαλά, δημοσιευμένη έν τή εορτή αύτοϋ τη 17 Δεκεμβρίου 1857 ε. π. Άφιεροΰται προς τήν ύπεραγάπητον κόμισαν μητέρα αύτοϋ. Μφ. εις 4°ν. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέος. Legrand 1927. ¦*
Παναγιώτου Βορρέος

Ή επιστροφή εκ της Ελλάδος εις Ζάκυνθον του ευγενούς κυρίου κόμητος Διονυσίου Μεσσαλά,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή επιστροφή εκ της Ελλάδος εις Ζάκυνθον του ευγενούς κυρίου κόμητος Διονυσίου Μεσσαλά,