7225. - Ή έπιπεδομετρία προς την έν γυμνασίοις και κατ' ϊδίαν διδα- σκαλίαν Έπεξεργασθεΐσα μεν υπό Καρόλου Κόπχ^, Καττηγητού κ.τ.λ. παρά τφ Β. Πρωσσικφ Γυμνασίω Σώστης, Μεταφρασθεΐσα δε υπό Γ. *Α0\ Γεράκν^, Γυμνασιάρχου. Μετά 8 λιθογραφικών πινάκων. Έν Πάτραις, εκ τοϋ τυπογραφείου Π. Εΰμορφοποιί- λου και Γ. Σταυροποΰλου. 1857. Εις Sov, ο. φ' + 208. ΔΒΠ 750.

Η επιπεδομετρία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η επιπεδομετρία