7224· - Ή εν τη ενδέκατη Βουλή Συζήτησις Περί της εκλογής τών αντι- προσώπων Κεφαλληνίας. Έκθεσις ιστορική. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον 'Ερμής Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου. 1857. Εις 8°ν, α. 75. Σιιντάκται οί Ν. Β. Μάνεσης κα'ι Ν. Τ. Βούλγαρης. ΓΕΝ. Geogr. 8St)2f IEEE 97», ΔΒΚ- . *
Ν. Β. Μάνεσης | Ν. Τ. Βούλγαρης

Συζήτησις Περί της εκλογής των αντιπροσώπων Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συζήτησις Περί της εκλογής των αντιπροσώπων Κεφαλληνίας