7223.-Ή 'Ελληνική "Ανοιξις δημοτική έμμετρος και πεζή ποίησις ύπο II. Σ. Συνοδυνού. Έν Πάτραις, Έκ της τυπογραφίας «Αί Πάτραι». 1857. Κίς 8ον, σ. 96. Περιέχει οιαφορα ποιήματα σχετικά προς τα έν Πάτραι; κατά τήν πρώτην πολιορκίαν έπί επαναστάσεως. ΚΒΕ. Ν. Φ. 1096. *
II. Σ. Συνοδυνού

Η Ελληνική Άνοιξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Ελληνική Άνοιξις