7221.-Ή Γενική Ιστορία έν Πίναξι Μετά πινάκων Προς έκστήθισιν και ερωτήσεων ιστορικών διά γραφικά γυμνάσματα, κατά τους φιλοτεχνηθέντας ύπό Κα- ρόλου Ραμσχρονίου. Εκδίδονται ύπό Α. Τ. καΐ Α. Γ. — «Τον αυτόν δη τρόπον------ πλείω γίγνηται.» Άρ[ι]στ. Ήθ. Νικ. Α. ζ.—Έν 'Αθήναις, τύποις 'Αλεξάνδρου Γκαρ- πολά. 1857. Κίς φύλλον, σ. 4 ά. ά., μετά ζ' πινάκων. ΒΑΝ. 12(39. *
Κα-ρόλου Ραμσχρονίου

Η Γενική Ιστορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Γενική Ιστορία