7220.-Ή 'Αφρικανή οικογένεια, ή ή νεοφώτιστος αιχμάλωτος, μεταφρα- σθεΐσα έκ τής πέμπτης εκδόσεως τοΰ Γαλλικού ύπό Σπεράντσας Βαφειάδη. Άθήνησι τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1857. Εΐς ICov, ο η'+ 114. Κ"υμανούδης 2,341. *
Σπεράντσας Βαφειάδη

Η Αφρικανή οικογένεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Αφρικανή οικογένεια