7218.-Ή Άνάστασις [έν τέλει:] Ή Σύνταξις τής 'Αναγεννήσεως Ό Συν τάκτης Ιάκωβος ΙΙολυλάς. Τυπογραφεΐον Ή Ίονία. Εις φύλλον, σ. 3 α. ά. Λιάλογος κατά τοΰ σχεδίου αποδόσεως τής 'Επτανήσου εις τήν 'Ελ- λάδα, πλην Κερκύρας κα'ι Παξών, κηρυσσομένων αποικίας της Αγγλίας. "Ανευ χρονολογίας, άλλα πιΟανώτατα τοΰ 1857. ΓΕΝ—. *
Ιάκωβος ΙΙολυλάς.

Η Ανάστασις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Ανάστασις