7217.-Ζάκυνθος τη 20 Δεκεμβρίου 1856 ε. έλ. Μόλις ηρχισεν ό συναγωνι- σμός-------[έν τέλει:] Φρανγγίσκος Δομενεγίνης Έν Κεφαλληνία. Έκ τοΰ Τυπο- γραφείου «ή Κεφαλληνία» 1857. Εις 8ον, σ. 10. 'Εκλογικά. ΦΜ —. *
Φρανγγίσκος Δομενεγίνης

Ζάκυνθος τη 20 Δεκεμβρίου 1856 ε. έλ. Μόλις ηρχισεν ό συναγωνι-σμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ζάκυνθος τη 20 Δεκεμβρίου 1856 ε. έλ. Μόλις ηρχισεν ό συναγωνι-σμός