7216.-Ευβοϊκά, ήτοι 'Ιστορία περιέχουσα τεσσάρων ετών πολέμους της Νή- σου Ευβοίας, Άπό τοΰ 1821-1825, οτε τελείως κατεστράφη ΰπό των Τούρκων και εξεδιώχθησαν οί "Ελληνες απ' αυτής, ετι δε και τάς απάνθρωπους λεηλασίας, εμπρη- σμούς αιχμαλωσίας και σφαγάς, πραχθεί[σ]ας ύπό τε τών εντοπίων και ξένων Τούρ- κων είσβαλόντων εν αύτη εκ τε ξηράς και ν)αλάσσης, κατά την διάρκειαν τών πολέμων, συντεθεΐσα ύπό τοΰ άρχιμανδρίτου και ιεροκήρυκος τών Κυκλάδων Ναθαναήλ Ιωάν- νου Εύβοέως.— «Άληθινωτάτην είναι — μάθησιν,» Έκ τών τοΰ Πολυβίου Ίστορ.— Έν Έρμουπόλει, έκ τής τυπογραφίας Ν. Βαρβαρέσου- (κατά την πλατείαν τοΰ "Οθω- νος Άρ. 622.) 1857. Κίς 8ον, „. 8 ά. α. + κβ' + 208. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2396, ΓΕΝ. Geo<;r. 2758. *
Ναθαναήλ Ιωάν-νου Εύβοέως

Ευβοϊκά,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευβοϊκά,