7213. -'Επιτομή τής 'Ιεράς 'Ιστορίας, πρύς χρήσιν τών δημοτικών και ελληνικών σχολείων, έκ τών θεοπνεΰστων βιβλίων τής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ύπό Μισαήλ Άποστολίδου, αρχιεπισκόπου Πατρών και Ηλείας. Εγκριθείσα ύπό τής 'Ιεράς Συνόδου τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος, Και τοΰ έπι τών Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου. Δαπάνη Σ. Κ. Βλαστού. "Εκδοσις τετάρτη αμετάβλητος. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού. Κατά τήν όδόν Έρμου, αριθ. 212. 1857. Είς 8ον, σ. 100. Πρβλ. άριΰ\ 5178 και 5692. ΓΕ—. #·
Μισαήλ Άποστολίδου

Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας