7212. - Επιτομή 'Αγγλικής γραμματικής. Συνταχθείσα και εκδοθείσα προς χρήσιν τών ελληνικών σχολ' Και Γυμνασίων, ύπό Γεωργίου Πολυμερή. Έν Έρμου- πόλει, έκ της τιιπογραφίας Γ. Πολί'μέρη. 1857. Εις 8°ν_ σ. ·2 α. ά. + δ' + 3 - 98. ΕΒΕ. ΓΛ. 2962Χ, ΓΕΝ. Sc. L. 580. ·*·
Γεωργίου Πολυμερή

Επιτομή Αγγλικής γραμματικής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή Αγγλικής γραμματικής.