7211.-Έπί τήν κηδείαν Διονυσίοιι τοΰ Σολομοΰ Έν Κερκιίρα, τη 10/22 Φεβρουαρίου 18ί>7, Προσφώνησις Γεωργίου Μαρκορά. Nelle Esequie di Dionisio Solomos, in Corfu, il 10/22 Febbrajo 1857, Parole dette da Giorgio MiUTOran. Εις 8ον, 1 Corfu, il 10/22 Febbrajo 1857, Parole dette da Giorgio Marcoran. , v, a.pj&TtyEBE. B.E.I. 720. / *' ' #
Γεωργίου Μαρκορά

Προσφώνησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσφώνησις