7205. -Έπίκρίσις τών περί Ενώσεως λόγων τοΰ'Ιησουΐτου Γάγαριν 'Αθήνησι, ϊΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πι'-λη τής 'Αγοράς 'Αριθ. 420.) 1857. Εις 8°ν, σ. 95. Κατά Κουμανοΰδην 2, 337, συγγραφεύς ό Γ. Α. Μαυροκορδάτος* κατ'άλλους ό Καραθ-εοδωρής. ΔΒΠ. 15440, ΔΒΚ—.
Γ. Α. Μαυροκορδάτος

Επικρίσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επικρίσις