7204. - Έπανόρθ/ωσις τη Σ. Τρικούπη 'Ιστορία περί τών Ψαριανών πραγμάτων ίστορουμένων. 'Υπό Ν. Κοτζιά. 'Αθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Παντελή, 1857. Εις 8<™, σ. 9:}. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2191. ΓΕΝ. Tnd. 195, ΛΟΒ. Α. 42/V. -*
Ν. Κοτζιά.

Έπανόρθωσις τη Σ. Τρικούπη 'Ιστορία περί των Ψαριανών πραγμάτων ιστορουμένων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έπανόρθωσις τη Σ. Τρικούπη 'Ιστορία περί των Ψαριανών πραγμάτων ιστορουμένων.