7203. - Έορτολόγιον περιέχον τα δοξαστικά απολυτίκια και κοντάκια των έορταζομένων άγύον και των εορτών τοΰ τριωδίου και πεντηκοσταρίου τα δοξαστικά και απολυτίκια της Όκτωήχου τά έωθινά και ευλογητάρια τον πρώτον παρακλητικον κανόνα της Θεοτόκου τον επί εξομολογήσει αμαρτωλού και τον μικρόν άγιασμόν μεθ' δσης πλείστης επιμελείας άναθεωρηθέν και έπιδιορθωΌέν. Έκδοσις Πρώτη. Έν Βενε- τία. Έκ της Έλλην. Τυπογραφ. τοΰ Φοίνικος 1857. Εις 8°ν, σ. 292. ΜΑΠ-, ΜΙΒ 5556. -Η-

Έορτολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έορτολόγιον