7202. - Έν τη λαμπρή εορτή τοΰ εΰγενοΰς κυρίου Κωνσταντίνου Φραγκοποΰ- λου τοΰ εκλαμπροτάτου ίππότου κυρίου κυρίου Δ. Δ. τη 21 Μαΐου 1857 έ. π. Διευ- ί)ΰνεται προς τους γλυκύτατους γονείς αύτοΰ. Μφ. εις 4<>ν. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1923. #
Παναγιώτου Βορρέως

Έν τη λαμπρή εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Φραγκοπούλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έν τη λαμπρή εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Φραγκοπούλου