7199.-Έν τή εορτή τού κυρίου κόμητος Νικολάου Μεσσαλά τοϋ έκλαμπροτά- του Στεράνου, έν έτει 1857, Μαΐου 10. Διευθύνεται τω έκλαμπροτάτω κυρίφ κόμητι Διονυσίω Μεσσαλά θείω αυτού. Μφ. είς 4ον. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1920.
Παναγιώτου Βορρέως

Έν τη εορτή του κυρίου κόμητος Νικολάου Μεσσαλά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έν τη εορτή του κυρίου κόμητος Νικολάου Μεσσαλά