7198.-Έν τή εορτή τού ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Μπούλτζο ποτέ Κ. Κ. Δ. Άφιεροϋται τω ίερολλογιμωτάτω Άναστασίω Λαμπούδη. Τή 21 Μαΐου 1857 ε π. Μφ. είς 4»ν. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1919.
Παναγιώτου Βορρέως.

Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Μπούλτζο

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Κωνσταντίνου Μπούλτζο