7196.-Έν τή εορτή τοΰ έλλογιμωτάτου κυρίου δόκτορος δημοσίου διδασκάλου Αθανασίου Μπονσινιόρ τοΰ Διονυσίου. Άφιεροϋται τή πατρίδι τή 2 Μαΐου 1857 ε. π. [κάτω:] Τυπ. ό Παρνασσός. Μφ. εις 4ον. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1917.
Παναγιώτου Βορρέως

Εν τη εορτή του ελλογιμωτάτου κυρίου δόκτορος δημοσίου διδασκάλου Αθανασίου Μπονσινιόρ του Διονυσίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν τη εορτή του ελλογιμωτάτου κυρίου δόκτορος δημοσίου διδασκάλου Αθανασίου Μπονσινιόρ του Διονυσίου.