7194.-Έντή εορτή τής ευγενούς κυρίας κυρίας Αικατερίνης ί)υγατρός τοΰ έκ- λαμπροτάτου κόμητος Νικολάου Λοΰντζη. Τή 25 Νοεμβρίου 1857. ε. π. Άφιεροϋται προς την ύπεραγάπητον μητέρα αυτής κυρ. κυρ. κόμισαν Εΰφροσύνην Λοΰντζη. Μφ. εις 8ον. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1915.
Παναγιώτου Βορρέως

Έκτη εορτή της ευγενούς κυρίας κυρίας Αικατερίνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκτη εορτή της ευγενούς κυρίας κυρίας Αικατερίνης