7193. - Ένοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και τών βυζαντινών καθ' δσον ισχύει νΰν έν Ελλάδι, ύπο ΙΙέτρου ΙΙαπαρρηγοπούλου. τόμος δει'ιτερος. Έν "Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1857. Είς 80ν, σ. ζ'+ 698. Πρβλ. αριθ. 6919, ένθα και ό ψευδότιτλος τον τόμου δευτέρου.
ΙΙέτρου ΙΙαπαρρηγοπούλου

Ένοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και των βυζαντινών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ένοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και των βυζαντινών