7192. - "Εν μάθημα προς τον Καοηγητήν Πατρών Γ. Δοΰκαν η άνάλυης τής Γαλλικής του Γραμματικής Άθήνησιν έκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420.) 1857. Είς 8°ν, σ. 19. Συντάκτης ό Ίω. Καρασούτσας. Πρβλ. αριθ. 6402. ΓΕΝ. Gr. class. 5297. *
Ίω. Καρασούτσας.

Εν μάθημα προς τον Καθηγητήν Πατρών Γ. Δούκαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν μάθημα προς τον Καθηγητήν Πατρών Γ. Δούκαν