7191. -Έν 'Αθήναις, τη 28 Ιουλίου 1856. Κΰριε Πρέσβυ. [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις, Μαρτίω 1857 Έκ τοϋ τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά. Εις 8<>ν, σ. 24. 'Υπογράφει: Α. Ρ. Ραγκαβής. Πρβλ. αριθ. 6916 κοϊ 7333. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3965" και Π. Ε. 1109L, ΓΕΝ. Κ. G. 303, ΙΕΕΕ-. *
Α. Ρ. Ραγκαβής

Εν Αθήναις, τη 28 Ιουλίου 1856. Κύριε Πρέσβυ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν Αθήναις, τη 28 Ιουλίου 1856. Κύριε Πρέσβυ.