7190. - 'Ελλάς. Πρόλογος εις τήν τραγωδίαν Α . . . και Α .. . Συντεθεΐσα παρά τοΰ Γοργίδα Λυσανίου. Νΰν το δεύτερον μετατυπωθεΐσα διά δαπάνης τοΰ ιερο- διακόνου Παναγή Χωραφά Ρακαντζή. Έν Κεφαλληνία εκ τοΰ Τυπογραφείου Ή Κε- φαλληνία. 1857.
Γοργίδα Λυσανίου

Ελλάς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελλάς