7188. - "Εκθεσις Τής έπι τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους επιτροπής επί τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1858. Ε(ς 4ον, α. 7. Τής 26 Μαρτίου 1857. ΦΣΠ-, *

Εκθεσις Της έπι του προϋπολογισμού του Κράτους επιτροπής επί του προϋπολογισμού του 1858.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκθεσις Της έπι του προϋπολογισμού του Κράτους επιτροπής επί του προϋπολογισμού του 1858.