7187. -Έκθεσις περί τοΰ έλληνικοΰ εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έ'τος 1856-7, έπι τής τη 30 'Ιουνίου 1857 το δγδοον γενομένης διανομής τών βραβείων προς τονς άριστεΰσαντας τών μαθητών, και τοΰ Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Θήρας Κυρίου Ίεροθέου, τοΰ διανείμαντος τά βραβεία κατά τήν τελετήν προσλαλιά προς τους μαΰητάς. Προτέτακται λόγος περί τών προγενεστέρων ελληνικών σχολείων Ύπό τοΰ Καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοχοόλοο, Επιμελητού τοΰ Ελληνικού 'Εκπαιδευτηρίου. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1857. Εις 8»ν, σ. 34. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 374ΕΟ, ΓΕΝ. MGL. 890 και Per. 468. -Η-
Ίεροθέου

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις