7186. -"Εκθεσις περί της κατά το Ηον. σχολιακόν έτος (1856-7) διευθύν- σεως και προόδου τοΰ Έλληνικοΰ Παιδαγωγειου Έρμουπόλεως, άναγνωσθεΐσα Ενώπιον τών 'Αρχών και τών σημαντικωτέρων πολιτών τήν 15ην 'Ιουλίου 1857 ήμέραν της ενάρξεως τών ετησίων εξετάσεων. Ύπό τοΰ διευθυντοΰ Ίωάννου Ν. Βαλέττα. [έν τέλει:] Τΰποις Ν. Βαρβαρέσου. Εις δον, σ. 16. ΑΠ —. *
Ίωάννου Ν. Βαλέττα.

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις