7185. - "Εκθεσις περιληπτική της εν τη δημοσία βιβλιοθήκη ενικής νομι- σματικής συλλογής παρά Γεωργίου Κοζ. Τυπάλδου εφόρου των βιβλιοθηκών και τοΰ νομισματικού Μουσείου. Έν 'Αθήναις εκ της τυπογραφίας Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελ- φέως. 1857. Εις 4«ν, ο. 4 +φ. 12, (μετ1 αριθμήσεως 5-16). ΕΒΕ. B.E.I. 1235Κ, ΓΕΝ. Per. 219. *
Γεωργίου Κοζ. Τυπάλδου

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις