7184. - "Εκθεσις Έπι τοΰ Γενικού Προϋπολογισμού τών εσόδων και εξόδων τοΰ Κράτους δια το 1858. ΕΙς 4«ν, σ. 167. Της 8 Φεβρουαρίου 1857. ΦΣΠ—. *

Έκθεσις Επι του Γενικού Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1858.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Επι του Γενικού Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1858.