7183.-'Έκθεσις 'Αποστολικής 'Εκκλησίας, υπό Ίωνά Κίνγ. Έν Κανταβρι- γία της Νέας 'Αγγλίας. Έκ της τυπογραφίας Μετκάφ και συντροφιάς. AQNZ. Εις 16°ν, σ. 54. ΔΒΠ. 13263. *
Ίωνά Κίνγ

Έκθεσις Αποστολικής Εκκλησίας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Αποστολικής Εκκλησίας,