7181. - Εισηγήσεις τοΰ 'Ιουστινιανού ερμηνευθεΐσαι υπό Α. Μ. Λοκωροά. ποτέ καθηγητού τής έν Παρισίοις νομικής σχολής. Μεταφρασθεΐσαι μετά τοϋ παρα- τεθέντος λατινικού κειμένου αυτών υπό Ίω. Σ. Καλογερόπουλοι) Άντεισαγγελέως παρά τοις έν 'Αθήναις Έφέταις. Τόμος Α'. Φυλλάδιον Δ'. 'Αθήνησι. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη τής 'Αγοράς 'Αριθ. 420.) 1857. Είς 8°ν, σ. 345-372. Πρβλ. αριθ. 6418. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1381C . *
Ιουστινιανού

Εισηγήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εισηγήσεις