7180. - Εισαγωγή είς τήν όθωμανικήν γλώσσαν δια κανόνων έρανισθέν- των υπό Μθ')3ΐαφά Ρασιμι? τοϋ Σαμοορκάστ? Προς χρήσιν τών φιλομαθών Γραικών, εκδοθείσα φιλοτιμώ δαπάνη τοϋ Κυρίου 'Ιγνατίου, Άρχιδιακόνου τοϋ Σεβασμιωτάτου Αγίου Φιλιππουπόλεως. Έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Ανατολή» Εϋαγγελινοϋ Μισαηλίδου. 1857 Είς 8ον, σ. ι' + l α. ά. + 13 - 64. Έπί τοΰ εξωφύλλου ό τίτλος διάφορος, έτος δέ 1858. ΕΒΕ. ΓΛ. 3268Ε. *

Εισαγωγή εις την οθωμανικήν γλώσσαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εισαγωγή εις την οθωμανικήν γλώσσαν