7177. - Έγχειρίδιον τοΰ Ορθοδόξου Χριστιανού συγγραφέν υπό τοΰ άοιδίμου 'Αλεξάνδρου Στούρζα, και νϋν το δεύτερον τΰποις εκδοθέν Κελεύσει τοϋ Μακαριωτάτου και Θειοτάτου Πατριάρχου τών Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου. Είς κοινήν τών 'Ορθοδόξων ωφέλειαν. Έν Ίεροσολϋμοις. Έκ της τυπογραφίας τον Παναγίου Τάφου, Διευθυνομένης υπό Ι. Λαζαρίδου. 1857. Είς 8°», σ. η' + 261 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 1755. ΛΟΒ. Κ 29/Π, ΘΦΠ 90. *
Αλεξάνδρου Στούρζα

Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Χριστιανού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον του Ορθοδόξου Χριστιανού