7175. - Έγχειρίδιον τής νεοελληνικής γλώσσης, ύπό "Αργυρίου Σ. Κα- ράβα, Καθηγητού τών Ελληνικών γραμμόεων έν τφ τής Χίου Γυμνασίω. Τόμος δεΰ- τερος. Ποίησις. Έν Σμύρνη. Έκ τής τυπογραφίας Α. Δαμιανού. 1857. Εις Sov, σ. κγ' -Ι- 25 - 122 + 14 + μα' - μζ' + 1 ά ύ. 'Εμπεριέχεται και λόγος περί πατριωτι- σμοί"', άπό όέ της σ. 79 έπ. : Ή έκδίκησις τοΟ Άχιλλέως, τραγωδία εις πέντε πράξεις (στίχοι). Πρβλ. αριθ. 4513. ΕΒΕ. ΓΛ. 1871. #
Αργυρίου Σ. Κα-ράβα

Εγχειρίδιον της νεοελληνικής γλώσσης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον της νεοελληνικής γλώσσης,