7172. - "Έγγραφα άφορώντα τάς εκλογάς της Κεφαλληνίας. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφείον Έρμης Α. Τερζάκη καί Θ. Ρωμαίου. 1857. Εις 8°ν μικρόν, σ. 38. ΓΕΝ. Geogr. 3392.

Έγγραφα αφορώντα τας εκλογάς της Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έγγραφα αφορώντα τας εκλογάς της Κεφαλληνίας