7170. - Δοξαστάριον τριωδίου και πεντηκοσταρίου. Περιέχον Τα Δοξαστικά αυτών μετά τών Ίδιομέλων καί τίνων Προσομοίων, Νεκρώσιμων Δοξαστικών, τών έν- δεκα Έωθινών καί τών αργών Ίδιομέλων. Μελοποιη-θέντα μεν παρά Νικολάοο Πρω- τοψάλτου Σμύρνης Συνεργεία δε και δαπάνη τοΰ Μουσικολογκοτάτου Κ. Φ. ΞανΟ-ί- δοο τοΰ Λεσβίου. Νϋν πρώτον εκδίδεται διά τοΰ τΰπου παρά τοΰ Ιδίου εκδότου. Μέ- ρος πρώτον. Έν Κωνσταντινουπόλει Τύποις Σ. Τγνατιάδου. 1857. Εις 8ον, σ. ς· + 422. ΜΓ—. #

Δοξαστάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοξαστάριον