7168. Δοκίμιον λογικής αριθμητικής ύπό τοΰ πλωτάρχου Γ[ερασίμου] Ζωχιού. Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως (παρά τή Πύλη τής 'Αγοράς αριθ. 420). 1857 Είς 8°ν, σ. 16 + 143. I.egrand 1910.
Γ[ερασίμου]Ζωχιού

Δοκίμιον λογικής αριθμητικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον λογικής αριθμητικής