7167.-Δοκίμιον ιστορικόν περί τής ρωσσικής νομοθεσίας από τών αρχαιοτάτων άχρι τών καθ' ημάς χρόνων, ύπό Δημητρίου Στεφ. Μαυροκορδάτου, Δό- κτορος τής Νομικής Σχολής τών Παρισίων, μέλους τής επί τής συντάξεως τοΰ άστυ- κοΰ κωδικός Επιτροπής καί πρώην έν 'Αθήναις δικαστού. Άθήνησι, τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Κατά την δδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44). 1857. Είς 8ον, σ. 276. 'Επί τοΰ εξωφύλλου : 1858. ΛΟΒ. Α 43/1, ΓΑΣ. C. 2.
Δημητρίου Στεφ. Μαυροκορδάτου

Δοκίμιον ιστορικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον ιστορικόν