7166. - Διορνανισμός τοΰ έν 'Αθήναις Αυκείου συμπεπληρωμένος. Άθήνησι τύποις Φ. Καραμπίνη καϊ Κ. Βάφα. 1857. Είς 8°ν, σ. 16, μεθ'ενός πίνακος. ΕΒΣ. Έκπ. 61. *

Διοργανισμός του έν Αθήναις Λυκείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διοργανισμός του έν Αθήναις Λυκείου