7165. - Διορνανισμός τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας καί Κανονισμός τοΰ Παρθεναγωγείου αυτής. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τής Αυγής. 1857. Είς 8°ν, α. 32. ΓΕΝ. Per. 398, ΙΜΚ—. *

Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας καί Κανονισμός του Παρθεναγωγείου αυτής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας καί Κανονισμός του Παρθεναγωγείου αυτής.