7164. - Διήγησίς τις, ύ πολύπειρος γέρων και ή τοΰ Βασιλέως υποδοχή. Άθήνησι 1856 κατά μήνα Νοέμβριον. Προς δέ ή τής Βασιλίσσης ύποδεξίωσις. Έν 'Αθήναις 1857 κατά μήνα Όκτιύβριον. Εις 8°ν, σ. 48. Υπογράφει: Λ. Γ. Σ. ΓΕΝ. Κ. Ο. 407. *
Λ. Γ. Σ.

Διηγησίς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διηγησίς