7163. - Διδαχαι εϊς την Άγιαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και εις άλλας επισήμους έορτάς, μετά τίνων πανηγυρικών λόγων συντεθεΐσαι μεν καϊ έκφωνηθεΐσαι ύπό τοΰ ποτέ Θεοφιλέστατου Κερνίκης και Καλαβρύτων έν Πελοποννήσω 'Επισκόπου Κυρίου Ηλίου Mηνιάτη τοΰ Κεφαληνιέως' νεωστι δε μετά πλείστης επιμελείας έκτυ- πωθεΐσαι, και διορίΐωθεΐσαι. Έν Βενετία Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπογραφείου τοΰ Αγίου Γεωργίου. 1857. Είς 8ον μέγα, σ. η' f 288. Προτάσσεται ή βιογραφία τοΰ Μηνιάτη ύπό Ιζ. Βελοοδοο και ή λιθογραφική είκών του ύπό Παολίδοο MhjvoVcoo. ΕΒΕ.Θ. 8889, ΒΒ , ΜΞΗ. 1560. ·*
Ηλίου Mηνιάτη τοΰ Κεφαληνιέως'

Διδαχαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδαχαί