7156.-Α'. 'Επιτάφιος εκφωνηθείς εις την κηδείαν τοΰ ενδοξότατου ποιητοϋ Σολωμοΰ ύπό τοΰ δόκτορος Αναστάσιου Τρύφωνα μέλους τής έν Κέρκυρα Φιλαρμο- νικής 'Εταιρίας. Κατά την 10 Φεβρουαρίοΐ' 1857. Μφ. 0.29x0.40. ΜΜΠ-. -Μ-
Αναστάσιου Τρύφωνα

Α'.Επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Α'.Επιτάφιος