7155. - Γ. Φριδερίκου Σχοιμάννου, Καθηγητού τοΰ εν Πομερανία τής ΙΙρωσ- σίας Πανεπιστημίου τό περί δημοσίου των "Ελλήνων δικαίου εκ τής Λατινικής εις την Έλληνικήν μεταφρασθέν γλώσσαν Ύπό Θεμιστοκλέους 'Αναστασίου Παπα- λοοκά, Φοιτητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Όθωνείου Πανεπιστημίου. Άθήνησιν εκ τοΰ τυπογραφείου ΓΙ. Κ. Παντελή, 1857. Εις 8°ν, σ. κδ' + 346. ΔΒΠ 12320. *
Γ. Φριδερίκου Σχοιμάννου

περί δημοσίου των Ελλήνων δικαίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί δημοσίου των Ελλήνων δικαίου