7153.- Γραμματική τής αρχαίας και τής σημερινής ελληνικής γλώσσης. Συν- ταχθείσα διά τους αρχαρίους ύπό Νεοφύτου Βάμβα. Καί εκδιδομένη ύπό Νικολάου Α. Δαμιανού. Προς χρήσιν τών απανταχού Ελληνικών Σχολείων. Έν Σμύρνη. Έκ τής τυπογραφίας Α. Δαμιανού. 1857. Εις 4°ν μικρόν, σ. 141 + 1 «¦ «. 'Επί τοΰ έξοιφύλλου: 1858. ΕΒΣ. Γλ. 23.
Νεοφύτου Βάμβα

Γραμματική τής αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική τής αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης.