7152. - Γραμματική νέας μεθόδου τής Γαλλικής γλώσσης ύπό Κ. Λιβερίου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Νικολάου Άγγελίδοι» (Έν όδώ Ερμού παρά τή Καπνικαρέα.) 1857. Εις 8ον, σ. ια' + 459. ΒΑΝ 2125. #
Κ. Λιβερίου.

Γραμματική νέας μεθόδου της Γαλλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική νέας μεθόδου της Γαλλικής γλώσσης