7151. - Γεωγραφίας στοιχειά)δη μαθήματα τά μεν συλλεχθέντα, τά δε συν- ταχθέντα ύπό Ι. II. Kοκκώνη. Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων. Έγκρίσει τής Κυβερνήσεως Περιόδου Α'. Τμήμα Α'. Περιέχον την πολιτικήν Γεωγραφίαν, Δαπάνη Σ. Κ. Βλαστού. Εκδιδομένη το Τέταρτον μετά επαυξήσεων, εκδοσις ενδέκατη. Έν 'Αθή- ναις, Έκ τού τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού. Κατά την όδόν Ερμού, αριθ. 212. 1857. Εις 8»ν, ο. 84. Πρβλ. αριθ. 2614, 2937, 3099, 3276, 3587, 4125, 4296 και 6874. ΔΒΚ-. *
Ι. II. Kοκκώνη

Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα